Skip to main content

ພວກເຮົາຈະຈ່າຍໃຫ້ທ່ານຫຼາຍປານໃດສໍາລັບການຕອບແບບສໍາຫຼວດອອນໄລນ໌?

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາງວັນສໍາລັບທຸກໆແບບສໍາຫຼວດທີ່ທ່ານເຮັດສໍາເລັດ. ຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວ ແລະ ປະເພດຂອງແບບສໍາຫຼວດ (ກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້). ທັນທີທີ່ເຮັດແບບສໍາຫຼວດສໍາເລັດ, ລາງວັນຈະຖືກເພີ່ມ ແລະ ສະສົມຢູ່ໃນບັນຊີ panel ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຖິງທຸລະກໍາຂັ້ນຕ່ໍາແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໂອນເງິນຂອງທ່ານໄປຫາບັນຊີ PayPal ຂອງທ່ານ ຫຼື ໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງທ່ານຜ່ານ GCodes.

ເງິນຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານຢູ່ PayPal ພາຍໃນ 3 ຫາ 6 ວັນລັດຖະການ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຜ່ານທາງ PayPal, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Paypal (ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີໂດຍການເຂົ້າໄປ paypal.com).
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ບັນຊີ Paypal ຂອງທ່ານມີ ທີ່ຢູ່ອີເມວອັນດຽວກັນ ກັບທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດ (ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໄປຫາອີເມວນີ້ເທົ່ານັ້ນ) - ທີ່ນີ້ ທ່ານຈະພົບເຫັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາໃຫ້ສໍາເລັດ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງອະນຸມັດຢູ່ໃນບັນຊີ PayPal ຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ມື້. PayPal ເກັບຄ່າທໍານຽມ ການຈັດການ 2% ສໍາລັບການໂອນເງິນໄປຫາບັນຊີ PayPal ຂອງທ່ານ.

ເຊື່ອມຕໍ່ວິທີການຊໍາລະເງິນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດແລກລາງວັນຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ວິທີການຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນຂັ້ນຕຕ່ຳຕໍ່ການເຮັດທຸລະກໍາ.

 

ຊື່ການຊຳລະເງິນ

ມູນຄ່າທຸລະກໍາໃນສະກຸນເງິນໂດລາ USD

PayPal (PayPal Laos)

 10.00 USD 

 

ຮູບແບບລາງວັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຮູບແບບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບສໍາລັບການເຮັດແບບສໍາຫຼວດສໍາເລັດຂອງຄວາມຍາວທີ່ກໍານົດໄວ້ເປັນນາທີ. ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງການສໍາພາດຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30 ນາທີ.

 

ຈາກ - ເຖິງ (ເປັນນາທີ)
ລາງວັນ (USD)
0 - 2 0.13 USD
3 - 4 0.25 USD
5 0.38 USD
6 - 7 0.50 USD
8 - 9 0.63 USD
10 - 11 0.75 USD
12 - 13 0.88 USD
14 - 15 1.00 USD
16 - 18 1.25 USD
19 - 20 1.50 USD
21 - 23 1.63 USD
24 - 25 1.88 USD
26 - 27 2.13 USD
28 - 30 2.50 USD